Táto webová stránka využíva súbory cookies. Pomáhajú nám zlepšovať kvalitu stránky, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich použitím.

O podielovom fonde J&T BOND EUR

J&T BOND EUR je zmiešaný špeciálny otvorený podielový fond, ktorého predaj aranžuje výhradne J&T Banka, a. s. Správcom portfólia fondu je Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. Fond od svojho vzniku k 9. 3. 2017 dosiahol výkonnosť 5,26 % p. a.

K 30. 12. 2016 bol tretím najpredávanejším fondom za rok 2016 podľa štatistík Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Investičná politika fondu J&T BOND EUR je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.

Portfólio fondu tvoria z veľkej časti cenné papiere domácich emitentov napr., dlhopisy CPI, dlhopisy EPH, dlhopisy ESIN Group, podriadené dlhopisy Eurovea, dlhopisy JOJ Media House, dlhopisy J&T Finance Group, podriadené dlhopisy Tatra Mountain Resorts.

Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisovej zložky ani kreditným ratingom. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Detailná investičná politika fondu, rovnako ako prípadné investičné riziká sú vysvetlené v štatúte fondu, s ktorými by sa mal investor pred nákupom podielového listu oboznámiť.

Investícia do podielového fondu je možná už od 10 000 EUR. S investíciou do podielových fondov získavate bony v exkluzívnom klube MAGNUS.

Zobraziť benefity klubu MAGNUS

Získajte základné informácie o podielovom fonde J&T BOND EUR emailom.

Vyplnením údajov a odoslaním tohto formuláru dávam súhlas spoločnosti MW Promotion, s.r.o. so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely kontaktovania spoločnosťou J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B.
Zaslať
informačný list

5,26 % p.a.

Výkonnosť fondu J&T BOND EUR od založenia k 09. 03. 2017

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach správcu fondu spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, ktorého miera je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Výkonnosť je uvedená v hrubých hodnotách a pre získanie čistej výkonnosti musí investor zohľadniť účtované poplatky.