Táto webová stránka využíva súbory cookies. Pomáhajú nám zlepšovať kvalitu stránky, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich použitím.

Členstvo v exkluzívnom klube MAGNUS

S investíciou do podielových fondov J&T Banky získavate členstvo v exkluzívnom klube MAGNUS. Automaticky dostávate tzv. bony, za ktoré môžete nakupovať napríklad pobyty v luxusných hoteloch, najnovšiu elektroniku, golfové zážitky či letové hodiny v private jete.

Ihneď po nákupe podielov vám pripíšeme bony vo výške 50 % z inkasovaného poplatku.

Vypočítajte si počet bonov, ktoré získate pri investovaní do podielových fondov J&T Banky.

Výška investície
EUR
V klube Magnus získate
bonov / EUR
1 bon = 1 cent

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach správcu fondu spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, ktorého miera je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Výkonnosť je uvedená v hrubých hodnotách a pre získanie čistej výkonnosti musí investor zohľadniť účtované poplatky.